Formularz kontaktowy

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 48h.

Dane adresowe

oraz ważne informacje dotyczące rezerwacji.

Rezerwacji wstępnej dokonujemy telefonicznie lub e-mailowo. Rezerwacja ważna po wpłacie zadatku, a pozostała kwota należna za cały deklarowany pobyt płatna z góry w dniu przyjazdu. Nie dokonujemy zwrotów pieniędzy ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji. Pobyt rozpoczyna się od godziny 14 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10 ostatniego dnia pobytu.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz  ustawą z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, informujemy, że Współadministratorami Państwa danych osobowych (dalej jako „Współadministratorzy”) będą:

– Pani Iwona Gostomczyk

– Pani Sandra Gostomczyk

prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Spółka Cywilna Rodogos Iwona Gostomczyk Sandra Gostomczyk w Bydgoszczy, przy ul. Niewieścińskiej 72, tel. +48883790905

Współadministratorzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji stosunku umownego, w wykonaniu obciążających ich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz dla ich uzasadnionych interesów.

W ramach prowadzonej działalności przetwarzane będą dane osobowe:

– Gości hotelowych

– kontrahentów (w przypadku osób fizycznych),

– osób zgłoszonych przez kontrahentów jako osoby do kontaktów

Wobec tego Współadministratorzy zwracają się z prośbą o poinformowanie o treści niniejszej Informacji wszystkie osoby, które są lub będą w przyszłości osobami wyznaczonymi do kontaktu, w celu realizacji współpracy z Współadministratorami.

Jednocześnie Współadministratorzy informują, że:

– dane osobowe mogą zostać przez nich udostępnione podmiotom z nimi

współpracującymi w tym podmiotom wykonującym obsługę księgową, prawną i

informatyczną, ale nie będą przekazywane poza obszar EOG;

– dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:

a) w celu zawarcia i realizowania umowy ze Współadministratorami, na podstawie art. 6

ust. 1 pkt.b RODO – w tym celu podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak

ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy,

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach na

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności

przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1

pkt c) RODO – w tym celu podanie danych jest obowiązkowe,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego

m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed

roszczeniami, wysyłki informacji marketingowych i dokonywania analiz

statystycznych i analizy działalności Współadministratorów – na podstawie art. 6 ust. 1

pkt f) RODO,

d) na podstawie Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielenie

zgody jest dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić realizację czynności

związanej z przetwarzaniem danych, na które odmówiono zgody.

e) dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy a po jej zakończeniu

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z

obowiązujących przepisów i do chwili przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku, gdy

przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do momentu jej wycofania;

f) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w

tym do profilowania.

Współadministratorzy danych pragną zwrócić Państwa uwagę na przysługujące Państwu prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Proszę pamiętać, że w każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres kontakt@lawendowyzakateknadmorzem.pl przy czym, co istotne, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.